TERMS

Home  /  Current Page

Όροι Διαγωνισμού «Ο ΦΥΓΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 949»

 

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» (περαιτέρω η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι, Θεοτοκοπούλου 4, και λειτουργεί τον ραδιοφωνικό σταθμό ΡΥΘΜΟΣ 94,9  (περαιτέρω ο «Σταθμός») οργανώνει τον διαγωνισμό  «Ο ΦΥΓΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 949» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

 

 

 • Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε ακροατής του Σταθμού είναι άνω των 18 ετών, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής των παρόντων όρων συμμετοχής.

Αποκλείονται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Ομίλου Antenna, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών.  Επίσης, έκαστος νικητής κάθε επιμέρους διαγωνισμού αποκλείεται της περαιτέρω συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής  που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

 • Διάρκεια

 

Συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 19/9/2016 έως και την 7/10/2016 χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω διάστημα οι Κυριακές και τα Σάββατα – πλην των  Σαββάτων της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 1ης Οκτωβρίου 2016 (περαιτέρω η «Διάρκεια»).

Κατόπιν ανακοίνωσης του Διαγωνισμού και πρόσκλησης προς συμμετοχή σε αυτόν κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του Σταθμού θα αποκαλύπτονται στοιχεία σχετικά με το μέρος όπου βρίσκεται κάθε φορά (για κάθε επί μέρους διαγωνισμό) ο Φυγάς. .

Η ανωτέρω ανακοίνωση-πρόσκληση προς συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η αποκάλυψη των στοιχείων θα γίνεται από τους παραγωγούς του Σταθμού κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους και θα λαμβάνει χώρα τρεις (3) φορές τις καθημερινές και μία (1) φορά το Σάββατο της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 και της 1ης Οκτωβρίου 2016, σε χρονικά σημεία που θα ανακοινώνονται από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό του Σταθμού και σε διαφορετικές  εκπομπές για όλες τις ημέρες της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

 

Ρητώς αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού να μεταβάλλει τις ημέρες  ή/και τον αριθμό των επί μέρους διαγωνισμών, και να το ανακοινώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού ή/και την εκφώνηση των ωρών από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Διοργανώτριας.  

 

 

 • Έπαθλο

 

Καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και για κάθε επί μέρους διαγωνισμό θα ανακοινώνεται καθημερινά από τους παραγωγούς του Σταθμού χρηματικό ποσό (περαιτέρω το «Έπαθλο») το οποίο και κερδίζει ο αναδεικνυόμενος κάθε φορά νικητής.

Ως ελάχιστο Έπαθλο για κάθε επιμέρους διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των Ευρώ διακοσίων (200 €) και ως μέγιστο ποσό ορίζεται το ποσό των Ευρώ δεκαεπτά χιλιάδων (17.000 €).

 

 

 • Περιγραφή του Διαγωνισμού– Ανάδειξη του Νικητή

 

Κατόπιν ανακοίνωσης του επί μέρους διαγωνισμού και πρόσκλησης προς συμμετοχή σε αυτόν κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής του Σταθμού, θα ξεκινάει ο κάθε επί μέρους διαγωνισμός. Η ανακοίνωση θα γίνεται είτε από τον ίδιο των Παραγωγό, είτε από ηχογραφημένο μήνυμα του Φυγά και θα αποκαλύπτονται στοιχεία σχετικά με το μέρος όπου θα βρίσκεται κάθε φορά ο Φυγάς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανεύρεση από τους ακροατές του Φυγά σε διάφορες περιοχές της Αθήνας εντός της Αττικής, στο χρονικό διάστημα που τίθεται από την Διοργανώτρια, βάσει των στοιχείων που θα δίδονται από την Διοργανώτρια.

Η αποκάλυψη αριθμού στοιχείων με στόχο την εύρεση του Φυγά θα γίνεται σταδιακά αποσκοπώντας στον προσδιορισμό με προοδευτικώς σαφέστερο τρόπο της ακριβής θέσης του. Οι συμμετέχοντες, ακολουθώντας τα στοιχεία που θα δοθούν από τους παραγωγούς, πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν το σημείο όπου βρίσκεται ο Φυγάς και να τον αναγνωρίσουν ανάμεσα στο πλήθος και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να τον προσεγγίσουν. Ο εκάστοτε ραδιοφωνικός παραγωγός ενδέχεται να διαβάζει σχόλια ακροατών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διαγωνισμού ή/και να δέχεται τηλεφωνήματα από ακροατές που πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει την τοποθεσία του Φυγά ή και τον ίδιο. Ο εκάστοτε ραδιοφωνικός  παραγωγός ενδέχεται να δίδει στοιχεία στους ακροατές που δύνανται να βοηθήσουν στην εξεύρεση του Φυγά.

Νικητής του κάθε επί μέρους διαγωνισμού αναδεικνύεται εκείνος/η που θα τηρήσει τα ακόλουθα βήματα:

Α) θα κατορθώσει πρώτος να εντοπίσει τον Φυγά και αφού τον πλησιάσει, θα τον ρωτήσει έχοντας οπτική επαφή με εκείνον, ώστε να είναι πλήρως αντιληπτό ότι απευθύνεται στο πρόσωπο του Φυγά: «ΕΙΣΑΙ Ο ΦΥΓΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 949;». Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό πρέπει να διατυπώσει την ερώτηση αποκλειστικά και μόνο με τον ως άνω τρόπο στον Φυγά και σε περίπτωση που υποβάλλει άλλη ερώτηση (για παράδειγμα «Είσαι ο Φυγάς;» ή «Είσαι ο Φυγάς του Ρυθμού;») ή δεν έχει οπτική επαφή με τον Φυγά, θα αποκλειστεί και δεν θα μπορεί να διεκδικήσει το έπαθλο.

Β) θα πρέπει να καλέσει το συντομότερο δυνατόν στον ειδικό αριθμό κλήσης, ώστε να δηλώσει ότι βρήκε τον Φυγά. Συγκεκριμένα, εφόσον ο συμμετέχων αναγνωρίσει τον Φυγά και του θέσει την ερώτηση «ΕΙΣΑΙ Ο ΦΥΓΑΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 949;» κατά τον ως άνω τρόπο, ο Φυγάς θα του παραδώσει έναν φάκελο με έναν τηλεφωνικό αριθμό και έναν κωδικό. Ο συμμετέχων πρέπει άμεσα να καλέσει στον αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό και να δώσει στον τηλεφωνητή τον κωδικό που θα του ζητηθεί. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός θα ανακηρύξει το νικητή και θα ανακοινώσει προφορικά το γεγονός.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες προβούν ταυτόχρονα, ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του, στην ανεύρεση του Φυγά, το έπαθλο θα μοιραστεί ισόποσα στους ως άνω συμμετέχοντες.

Εφόσον δεν ανευρεθεί ο Φυγάς από κάποιον συμμετέχοντα εντός της διάρκειας που έχει τεθεί για τον κάθε επί μέρους διαγωνισμό, ο επί μέρους διαγωνισμός λήγει χωρίς την ανάδειξη νικητή και μετά το πέρας του ο εκάστοτε ραδιοφωνικός παραγωγός αποκαλύπτει στο κοινό την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο Φυγάς.

 

 1.      Απόδοση Επάθλου

Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια για την διαδικασία απόδοσης επάθλου και θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του και θα κληθεί να παραλάβει το έπαθλο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δια του οποίου εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την ανάδειξη του νικητή. Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τo Έπαθλο πέραν της απόδοσής του στον νικητή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αποκλειστικώς υπεύθυνος για την κάλυψη των πάσης φύσεως τελών, εξόδων, φόρων του εκάστοτε επάθλου είναι ο νικητής. Τυχόν άρνηση καταβολής φόρου επί της αξίας του επάθλου θα επιφέρει την ακύρωση της συμμετοχής του. Η μη προσέλευση του νικητή για την παραλαβή εντός της ταχθείσας προθεσμίας οδηγεί στην απώλεια του επάθλου. Το έπαθλο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση του Επάθλου, σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχό της.

 

 1. 6.     Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Διαγωνισμού και αποδέχεται το σύνολο των όρων του.

Ο κάθε συμμετέχων δεσμεύεται, υποχρεούται και προς τούτο εγγυάται να τηρεί καθ’ όλη τη συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού τους κανόνες ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς και να δρα εντός των ορίων που επιβάλλουν τα χρηστά ήθη και η ευγενής άμιλλα. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να μην αποδώσει το Έπαθλο στον αναδεικνυόμενο καθ’ υπέρβαση και παράβαση των ανωτέρω ορίων και κανόνων νικητή, όπως επίσης και να αποκλείσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό για όλη τη Διάρκειά του κάθε συμμετέχοντος που δρα καθ’ υπέρβαση και παράβαση των ανωτέρω ορίων και κανόνων.

Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Επάθλου,  κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1.     Ο κάθε νικητής του Διαγωνισμού δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι:

Α) Αποδέχεται τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο από τη Διοργανώτρια στις οποίες θα απεικονίζεται ο ίδιος κατά την εύρεση του Φυγά ή/και παραλαβή του Επάθλου.

Β) Αποδέχεται την ανάρτηση, ενσωμάτωση και προβολή των φωτογραφιών και βίντεο, τα οποία θα συνοδεύονται από το όνομά του, στον διαδικτυακό τόπο του Σταθμού (http://www.rythmosfm.gr/) και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (social media), όπως Facebook, Twitter κτλ.

Γ)  Αποδέχεται και συναινεί, στα πλαίσια διαφημιστικής προώθησης του Σταθμού και του Διαγωνισμού, προβολής οποιουδήποτε οπτικού, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο) έχει ληφθεί και στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος μέσω τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες ή/και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την διασπορά βίντεο, στοιχείων, κτλ από χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ μεταφορά, uploading, downloading, sharing, κλπ).

 

Δ) Αποδέχεται και συναινεί στην πλήρη και οριστική μεταβίβαση στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα όλων των περιουσιακής φύσης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων του επί του οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που θα αναρτηθούν καθώς και κάθε διαφημιστικού/επικοινωνιακού υλικού εν γένει που ενδεχομένως θα παραχθεί στη Διοργανώτρια άνευ ανταλλάγματος (για αυτόν ή τρίτο), της τελευταίας δικαιούμενης να προβεί στη με κάθε τρόπο εκμετάλλευση, τροποποίηση, κλπ του υλικού και την παρουσίασή του στο κοινό.

 

 1.   Τροποποίηση των όρων – Ακύρωση/ Ματαίωση Διαγωνισμού

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του Σταθμού. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και τις ώρες διεξαγωγής των επί μέρους διαγωνισμών, ενημερώνοντας το κοινό με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

 

 1.   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή και εκ μέρους κάθε διαγωνιζόμενου δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Διαγωνισμό είτε μέσω της Διοργανώτριας είτε μέσω συνεργατών της που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών του Διαγωνισμού, που θα συλλέξουν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 7, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την προώθηση του Διαγωνισμού.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από το πλαίσιο του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρων 11 – 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς  την Διοργανώτρια. με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 10-12, Μαρούσι υπόψη «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» με την επισήμανση: «Διαγωνισμός: Ο Φυγάς του Ρυθμού 949».

 

 1.       Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 

 1.    Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ IΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αποδοχή όρων :

Η χρήση του δικτυακού τόπου (website) www.ofygas.gr(εφεξής ο  «δικτυακός τόπος») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κάτωθι. Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου.

Κυριότητα & χρήση περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που διατίθεται   από τον δικτυακό τόπο προορίζεται αυστηρά για την προσωπική χρήση των χρηστών του διαδικτύου και αποτελεί ιδιοκτησία είτε της Εταιρείας «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), είτε τρίτων προσώπων (π.χ. πληροφορίες, ηχητικό ή οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό ή περιεχόμενο που προέρχεται από συνεισφορές τρίτων). Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι φωτογραφίες, η μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί στον δικτυακό τόπο ανήκει στην Εταιρεία ή στα παραπάνω πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών αυτής δικαιωμάτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον δικτυακό τόπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, φόρτωση (downloading) αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό.

Αποσυμπίληση (Decompilation)

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτόvή/και  της καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασίας του πηγαίου του κώδικα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν. 2121/1993.

Απαγόρευση αποθήκευσης υλικού

Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες «streaming media», απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από τον δικτυακό τόπο  σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων, animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων, κλπ, εκτός εάν τούτο ρητά επιτρέπεται και στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται, σε κάθε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Ακρίβεια πληροφοριών και στοιχείων – Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που θα εντάξει στον δικτυακό τόπο και προέρχονται από εμάς. Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και σε κάθε περίπτωση οι χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει  καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες που έχει συμπεριληφθεί στον δικτυακό τόπο www.rythmosfm.grαποδειχθεί ανακριβής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) των χρηστών και επισκεπτών του δικτυακού τόπου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στον δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους, καθώς εκ του νόμου, ως φορέας παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο, δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδει ή αποθηκεύει (π. δ. 131/2003). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από διαδικτυακούς τόπους τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως ο διαδικτυακός τόπος να παραπέμπει με συνδέσμους (links) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) από καιρού εις καιρόν, ούτε εγγυάται  προς τους επισκέπτες και χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερομένων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τους δικτυακούς τόπους ενδέχεται να παραπέμπει με συνδέσμους από καιρού εις καιρόν.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

Στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς χρηστών σε υπηρεσίες επικοινωνίας

Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω του δικτυακού τόπου, όπως σε υπηρεσίες δικτυακών συζητήσεων (chat), ανταλλαγής απόψεων (forum), προσωπικών ιστοσελίδων (personal  webpages), επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή αποστολής μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο, όπως π.χ. με γραπτά μηνύματα φωνητικής τηλεφωνίας (sms) αποδέχονται με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από αυτούς, ότι:

 • Θα σέβονται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνεται η σχετική επικοινωνία τους, και θα απευθύνονται σε αυτά με τρόπο σύννομο, ευγενή και ευπρεπή. Η χρήση προσβλητικών, συκοφαντικών και εν γένει άκοσμων χαρακτηρισμών ή εκφράσεων απαγορεύεται και δίδει το δικαίωμα στην Εταιρεία να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβαινόντων στις δέουσες Αρχές και στους θιγόμενους για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, και με την επιφύλαξη του δικαιώματός της να αξιώσει από τον υπεύθυνο κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία από τέτοια συμπεριφορά.
 • Έχουν το δικαίωμα να αναρτήσουν και να δημοσιεύσουν το περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο, καθώς και ότι το περιεχόμενο δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, σε βιομηχανική ή πνευματική ιδιοκτησία.
 • Κάθε πρόσωπο που απεικονίζεται σε υλικό που αναρτούν και δημοσιεύουν στον δικτυακό τόπο έχει εκ των προτέρων παραχωρήσει την συναίνεσή του για την απεικόνιση αυτή.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping- packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων της Εταιρείας (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία της, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον υπεύθυνο από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, επιφυλασσόμενη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί η Εταιρεία από τέτοια συμπεριφορά. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς. Απαγορεύεται στους χρήστες να αναρτούν/ δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο υλικό παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, προσβλητικό προς το θρησκευτικό συναίσθημα ή κάθε άλλο υλικό που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική υπευθυνότητα ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας, η Εταιρεία θα το αφαιρέσει από το δικτυακό τόπο, χωρίς ειδοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη της Εταιρείας, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ποινικό αδίκημα, και δίδει στην Εταιρεία το δικαίωμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων της. Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια που θα είναι αντίθετη από τις από καιρού εις καιρόν οδηγίες που θα παρέχονται στους χρήστες και επισκέπτες του δικτυακού τόπου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του, αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι συνεργάτες και οι σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες, οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διευθυντές, μέτοχοι ή εκπρόσωποί της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tickbox στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενος με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου  για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο τω όρων χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ΄ ύλην ελληνικά δικαστήρια

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube